• გადამზღვეველი კომპანიის შერჩევა

 • გადამზღვეველსა და მზღვეველს შორის გარიგების პროცესის კოორდინაცია

 • მზღვეველისა და გადამზღვეველისათვის კლიენტთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის მიწოდება

 • კლიენტისათვის საუკეთესო სადაზღვევო პირობების მოძიება

 • კონსულტაცია კლიენტის ბიზნესისთვის საჭირო სადაზღვევო პროდუქტების შესახებ

 • კლიენტისთვის სრული ინფორმაციის მოძიება ადგილობრივი და საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიების შესახებ

 • კლიენტის ინტერესებზე მორგებული სადაზღვევო პროდუქტების შერჩევა

 • მოძიებული სადაზღვევო პირობების შედარება და ანალიზი

 • შერჩეული სადაზღვევო პირობების გააქტიურება

 • სადაზღვევო კომპანიებთან ხელშეკრულების გაფორმებასა და ზარალის რეგულირების პროცესებში იურიდიული მხარდაჭერა

 • მხარდაჭერა ხარისხის კონტროლის პროცესში

law

არასიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტები

 • ქონება

 • პასუხისმგებლობა

 • ტრანსპორტი

 • ფინანსური რისკები

სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტები

 • ჯანმრთელობის დაზღვევა

 • სიცოცხლის დაზღვევა / უბედური შემთხვევის დაზღვევა

 • სამოგზაურო დაზღვევა

 • საერთაშორისო ჯანმრთელობის დაზღვევა

products